• טלפון: 072-2121333זכויות יוצרים
 
- המשתמש מתחייב לעשות באתר אך ורק שימוש אישי ולא מסחרי, זולת אם קיבל לכך הרשאה מפורשת מהחברה, במסגרת הסכם למתן שירותים שנחתם בין המשתמש לבין החברה. על המשתמש נאסר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, והתוכנה, שמקורם באתר זה.
 
- האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתירה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להעביר, לקחת חלק בהעברה ו/או מכירה, להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת ו/או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, ו/או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (DOWNLOAD ) (להלן - שליפה) לצורך שימושו האישי בלבד, או לשימוש הארגון בשמו הוא פועל, במסגרת הסכם שירותים שנחתם בין הארגון לבין החברה.
 
למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה, או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו החברה. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ביצע ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר ו/או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על דפי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובתוכנו של האתר בכלל. 
 
- המשתמש אינו רשאי להעביר ממחשבו אל האתר (UPLOAD ) חומר כלשהו המוגן באמצעות זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבל לשם כך את רשותו של בעל הזכות הרלוונטית מראש ובכתב. נטל הראיה באם חומר כאמור מוגן או אינו מוגן ע"י זכויות יוצרים כאמור, יחול על המשתמש בלבד. 
 
המשתמש יהא האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת חומר כלשהו ממחשבו לאתר. כל העברת חומר כאמור ממחשבו של המשתמש אל האתר, תחשב באופן אוטומטי כהצהרה של המשתמש לכך שבעליו של כל חומר שכזה העניק לחברה רשות ו/או רשיון, בלתי חוזרים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, להעתיק, לשנות, לפרסם, לתרגם ו/או להפיץ את החומר כולו או חלקו וכן לשלבו ביצירה קיימת, בכל דרך שהיא ובאמצעות כל מדיה ו/או טכנולוגיה עכשווית ו/או עתידית, זאת לכל אורך התקופה בה מוגן החומר האמור באמצעות זכויות יוצרים וכהתחייבות לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה  יגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות ככל שיהיו כאלה, בכל מקרה שיתגלה שהצהרה כאמור לעיל אינה נכונה.