• טלפון: 072-2121333תנאי השרות, התניות ומדיניות השימוש הסביר

חברת וובסטף ישראל מציעה שירותי אחסון אתרים, רישום שמות מתחם, השכרת שרתים יעודיים ושרתים וירטואליים וכן אחסון של שרתים בחוות השרתים, השירותים ניתנים בצורה מקוונת וכן באמצעות הטלפון. לחברה אחריות משפטית ומוסרית מסוימת במה שנוגע לשימוש בשרתים ובציוד הקשורים באספקת שירותים אלה. מדיניות חברת וובסטף ישראל היא לשמש כספק נוכחות באינטרנט. לחברה שיקולים מוסריים מוגדרים בנוגע לשימוש בתשתיות שלה, כמפורט להלן. החברה שומרת על הזכות להשעות או לבטל את הגישה של לקוח לחלק או לכל שירותי החברה במקרה של שימוש לרעה בחשבון הלקוח או בשירות, לפי שיקול הדעת של החברה.
 
עיקרי מדיניות השימוש הסביר
 
שימוש לרעה בשרת
 
כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או בלקוח מלקוחות וובסטף ישראל אסורים בהחלט.
 
שימוש לא מורשה בחשבונות או במחשבים של אחרים
 
חברת וובסטף ישראל תגיב בחומרה לכל ניסיון להשתמש בחשבון או בשרת של מי מהלקוחות ללא רשות הבעלים. ניסיונות אלה כוללים "הונאות אינטרנט" (הונאת משתמשים כך שיגלו את סיסמאותיהם), גניבת סיסמאות, סריקה אחר פרצות אבטחה, וכו'. כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח או במחשב על ידי לקוח של וובסטף ישראל, גם אם החשבון או המחשב המותקף אינם שייכים לוובסטף ישראל, יביא לנקיטת אמצעים נגד התוקף. בין האמצעים האפשריים: אזהרה, השעיה או ביטול חשבון לקוח, ותביעה פלילית או אזרחית, בהתאם לחומרת התקיפה.
 
תעבורה חודשית של נתונים Bandwidth

לקוחות וובסטף ישראל זכאים לכמות תעבורה חודשית מוגבלת בהתאם לסוג חבילת האחסון או השרת הייעודי או הוירטואלי שהוזמן. החברה תחייב כל לקוח שיצרוך תעבורה גבוהה מההגבלה ובהתאם למופיע בסעיף זה. עלות המינימלית לכל 1GB חריגה בתעבורה החודשית תהיה 2 שקלים בתוספת מע"מ.
חברת וובסטף ישראל היא הבורר היחיד שיקבע מה ייחשב להפרה של סעיף זה.
 
פרסומות מסחריות דרך E-mail

אין לפרסם ב E-mail אתרים בשרתים אחרים, שבתוכם נמצאים קישורים לדומיין מסוים בשרתים שלנו (בין כלינק, או כטקסט, או ככתובת אימייל)
אין לשלוח הודעות פרסומיות מסוג כלשהו באמצעות שרתי הדואר של וובסטף ישראל.
כל הודעת דואר אלקטרונית המופצת ללא בקשת הנמען במסגרות של קבוצות דיון ודואר אלקטרוני תיחשב על ידי וובסטף ישראל לדואר "זבל”. החברה תפנה לכל לקוח שיתברר כי הפיץ דואר 'זבל' בניסיון ליישב את העניין. במקרים חמורים שמורה לנו הזכות להשבית את חשבון הלקוח באופן מיידי וללא התראה, עד ליישוב העניין. אנו שומרים על הזכות לסרב או לבטל שירותים למפיצי דואר 'זבל' מוכרים, וכן שמורה לנו הזכות להגדיר מה ייחשב להפרת מדיניות זו.
הפרת האמור בסעיף זה תביא לניתוק מיידי של השירותים, ללא החזר כספי. מעבר לזאת וובסטף שומרת לעצמה את הזכות לתבוע מהלקוח כל נזק שנגרם עקב פעולות אלה שלו.
 
חדרי שיחות Chat

לקוחות החברה מורשים להקים חדרי chat משלהם רק לאחר שקיבלו את אישור צוות התמיכה של וובסטף ישראל.
 
תוכניות להרצה ברקע scripts

וובסטף ישראל עשויה להרשות הרצה רציפה של תוכניות ברקע. כל מקרה כזה יידון לגופו של עניין ויחול עליו תשלום מיוחד בהתאם לניצול משאבי המערכת והיקף התחזוקה הנדרשת לצורך תפעולו. לקוח שיש בחשבונו סקריפט EXE או CGI המנצלים באופן שוטף ורציף מעל %10 ממשאבי המערכת של השרת ידרש להסדיר תשלום נוסף מול החברה עבורהפעלת הסקריפט. אחרת יאלץ להסירו ולבטל את פעולתו. אם לא יינקטו פעולות מתאימות מצד הלקוח, החברה תשבית את חשבון הלקוח.
IRC

החברה אינה מרשה הפעלה של IRC או IRC bots בשרתיה.
 
שרותי החינם

(1) חברת וובסטף ישראל מספקת שרות חינם להצגת דף בתבנית קבועה "האתר בבניה" עם שם הדומיין.
(2) חברת וובסטף ישראל שומרת על הזכות להשתמש בדפי החינם למטרות פרסום וללא התחיבות כלשהי כלפי בעל הדומיין או כל בא כוח אחר מטעמו.
(3) במהלך תקופת מתן שרותי החינם, הגישה לשם הדומיין תהיה אך ורק על פי הפורמט WEBSTUFF.co.il או www.WEBSTUFF.co.il.
* במידה והלקוח יהיה מעוניין בדף אתר בבניה, אתר למכירה, דף הפניה או הצבעת דומיין לפי הצרכים שלו ובשונה משרותי החינם כמוזכר לעיל יחויב בעלויות אחסון אתר כנהוג באותה עת בוובסטף ישראל. 
 
מדיניות תשלום
 
פתיחת חשבון אחסון ללקוח או רישום שם דומיין או מתן כל שירות אחר נעשית על בסיס תשלום מראש. עלות הרישום של דומיין חדש היא כמופיע בדף "שמות מתחם" שבאתר וובסטף ישראל וחידושו באחריותו הבלעדית של בעל הדומיין. אין החזר כספי על דמי רישום או חידוש שם דומיין. בכל מקרה של העברת שם דומיין לרשם דומיין אחר יגבה שכר טרחה חד פעמי ובהתאם לשיקול דעתה של החברה. אין החזר כספי על דמי ההתקנה החלים על כל חשבון חדש ועל כל שינוי מהותי בחשבון. בכל מקרה של תשלום מראש, המחיר מובטח למשך התקופה ששולמה מראש. במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה של החברה תחדש וובסטף ישראל שמות דומיין במידה ואי חידושם ע"י הלקוח עצמו יסב לו נזק גדול יותר (במידה והשם יירשם או ייתפס ע"י גורם אחר). הלקוח יישא באחריות לכל סכום שהוא חייב בגין חשבונו מעת שנפתח ועד שהלקוח יעביר לחברת וובסטף ישראל הודעה בכתב בהתראה של 30 יום על רצונו לסיים את השירותים ולפני מועד החידוש הקרוב. במקרה של ביטול במהלך מחזור החיוב לא יוחזרו דמי ההתקנה שניתנו בחינם ו/או שם הדומיין שניתן במתנה במבצע ו/או דמי האחסון ששולמו מראש ואו עלויות ששולמו עבור כל שירות המסופק ע"י וובסטף. כמו כן לא יסופק שירות מכל סוג עד לקבלת התשלום עבורו מראש בכרטיס אשראי, בהמחאה או בהפקדה בנקאית. התשלום עבור חשבונות אחסון מתבצע מראש לשנה או במקרים מיוחדים לחצי שנה (בהתאם לשיקול דעת החברה). אי תשלום בזמן יגרור עלויות שחזור וגיבוי גבוהות מהרגיל. החברה שומרת על הזכות להכניס שינויים במחירים בכל עת.
הלקוח מחוייב לעדכן את וובסטף ישראל בכל שינוי בפרטיו (כגון: כתובת אימייל, טלפונים, כתובת לדואר רגיל), הודעות הנוגעות למועדי חידוש ולתשלומים שיש להעביר נשלחות בהתאם לפרטים אלה אל הלקוח.
התשלום עבור השירותים יתבצע בשקלים, במידה וישנו תשלום בדולר ארה"ב או ביורו, יומר תשלום זה לשקלים ע"פ שער העברות והמחאות גבוה של המטבע.
 
ביטול

חברת וובסטף ישראל שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של שירותים ששולמו מראש וטרם סופקו יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה. הלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה על ידי הלקוח.
 
מטרה חוקית

חברת וובסטף ישראל שומרת על הזכות לסרב להעניק את שירותיה לכל אדם וגורם. לקוחות החברה רשאים להשתמש בשרתי החברה למטרות חוקיות בלבד. העברה של חומר תוך הפרה של חוקים פדרליים, חוקי מדינה או תקנות מקומיות אסורה. חומר אסור כולל, אך לא רק, חומר מוגן בזכויות יוצרים, חומר הנחשב מבחינה משפטית לאיום או תועבה, וכן חומר הנחשב לסודות מסחריים/מקצועיים. חברת וובסטף ישראל אוסרת במפורש על כל גורם להשתמש בשרתי החברה לפעולות הפצה, אחסון, עיבוד, שמירה או כל פעולה אחרת בהקשר עם חומרי תועבה או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר שהחברה מסתייגת ממנו, כולל, אך לא רק, פורנוגרפיה, חומר הקשור בפולחן השטן וכל חומר אחר המופנה 'למבוגרים בלבד'. הסיווג של חומרים כמתואר לעיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.
 
פיצוי

הלקוח מאשר כי יגן על חברת וובסטף ישראל, יפצה אותה ויפטור אותה מכל תביעה, אחריות, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי חברת וובסטף ישראל, סוכניה, לקוחותיה, מנהליה ועובדיה, כתוצאה מכל שירות שסופק או ניתן, או שהוסכם על אספקתו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על חברת וובסטף ישראל, לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעת מהגורמים הבאים: (1) נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו בדרך אחרת בהקשר עם השרתים של וובסטף ישראל; (2) כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי; (3) הפרה של זכויות יוצרים; וכן (4) מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך השרתים של חברת וובסטף ישראל.
 
הגבלת אחריות

חברת וובסטף ישראל לא תישא באחריות לנזקים העלולים להיגרם ללקוח או לעסק שלו. החברה אינה מציעה אחריות מכל סוג ומין, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי השירותים שהחברה מספקת. החברה מתנערת מכל אחריות בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכוב, אי-מסירה, מסירה שגויה וכל הפסקה אחרת בשירות שנגרמה על ידי החברה ועובדיה. הגיבוי שוובסטף ישראל  מבצעת נועד לשימוש ושרידות המערכת הכוללת שלה ושל לקוחותיה ולשימושה בלבד, שרותי גיבוי או שחזור מגיבוי יינתנו בתשלום בלבד ועל פי הימצאותו של גיבוי כזה במערכת. בכל תובענה או נושא משפטי יהיה תחום השיפוט בחיפה או בבית המשפט השלום חיפה. 
למען הסר ספק, בכל מקרה שעלול להתרחש, האחריות המכסימלית של וובסטף לא תעלה על הסכום המחזורי ואו החודשי אותו שילם הלקוח עבור השירות.

החברה שומרת על הזכות להכניס שינויים במדיניות ובתנאי השימוש בכל עת.
אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של חשבון הלקוח או השירות המסופק לו.